Copyright / Auteursrecht-voorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij ProMedia MBM B.V. of bij een aan haar gelieerde onderneming.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProMedia MBM B.V. niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Autovraagbaak (ongeacht de drager) of op Mijnautovraagbaak.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van ProMedia MBM B.V. wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Autovraagbaak of Mijnautovraagbaak.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Autovraagbaak of Mijnautovraagbaak.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via [email protected]. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Autovraagbaak of Mijnautovraagbaak.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

ProMedia MBM B.V. (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Autovraagbaak) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. ProMedia MBM B.V. heeft een samenwerking met Auxen voor de handhaving van het auteursrecht, voor meer informatie zie www.auxen.com. Indien u inbreuk maakt op de rechten van ProMedia MBM B.V. wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© 2017 – 2019 ProMedia MBM B.V.